วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม บ้านโป่งมะขามหวาน สะท้อนปัญหาเรื่องขาดแคลนแหล่งน้ำกิน-ใช้ และทำการเกษตร - ไทยเสรีนิวส์
วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม บ้านโป่งมะขามหวาน สะท้อนปัญหาเรื่องขาดแคลนแหล่งน้ำกิน-ใช้ และทำการเกษตร

วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม บ้านโป่งมะขามหวาน สะท้อนปัญหาเรื่องขาดแคลนแหล่งน้ำกิน-ใช้ และทำการเกษตร

 

วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ บริเวณสระน้ำบ้านโป่งมะขามหวาน ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายเสกสนห์ ชูสินธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายปุณวัฒน์ วงสนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร นางสาว รวิพร เพชรล้อมทอง เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ นายเอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการศูนย์ AIC มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายไสว คำพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด รวมถึงกำนัน ผู้ช่วย พร้อมได้มาร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ของ หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโป่งมะขามหวาน ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางสาวธรรมรส ไชยพลงาม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม ได้มาร่วมรับฟัง และชี้แจงสะท้อนปัญหาของพื้นที่ถึงเรื่องการขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร


นายปุณวัฒน์ วงสนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตร กล่าวว่า สภาเกษตรมีหน้าที่ในการที่จะรับรู้เรื่องปัญหา และสะท้อนปัญหา เพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ไข และพร้อมที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาร่วม และมีหน้าที่นำไปพิจารณา เพื่อหาทางแก้ไขตามกรอบที่เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่เสนอ และในส่วนของสภาเกษตรกรเอง ก็จะนำเข้าไปที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อที่จะได้หาทางออกผ่านสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่กระทรวงทบวงกรม ทั้งหลาย ในการที่จะประสานความร่วมมือให้เกิดขึ้นจริง เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ ได้มีการช่วยเหลือตัวเองมาตลอด โดยไม่มีการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐใดๆ จนได้มารู้จักสภาเกษตรกร จึงได้ร้องขอให้สภาเกษตรกรช่วยเหลือ ในเรื่องของการ ติดต่อประสานกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือต่อไป
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000