พยาบาล ม.อ. ตอบสนองวิสัยทัศน์ใหม่ "การดูแลต่อเนื่อง" ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ - ไทยเสรีนิวส์
พยาบาล ม.อ. ตอบสนองวิสัยทัศน์ใหม่ “การดูแลต่อเนื่อง” ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งศูนย์การดูแลต่อเนื่อง โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ นำครอบครัวมามีส่วนร่วมในการดูแล ส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ โดยการแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงให้ พร้อมทั้งดูแลคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ และสร้างนวัตกรรมเพื่อการดูแลต่อเนื่อง

 

ผศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ศูนย์จัดตั้งมาเป็นเวลา 28 ปีแล้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯคือ ผศ.พัชรียา ไชยลังกา  ผศ.ดร.วิภาวี คงอินทร์ ตามลำดับ เราให้ผู้สูงอายุมาทำกิจกรรม สัปดาห์ละ 3 วัน ในวันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ มีค่าบริการอัตราปีละ 500 บาท   คณะได้ให้นักศึกษาพยาบาล  ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ มาจัดกิจกรรมการการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งการให้ความรู้ เช่น โควิด-19 นอกจากเป็นที่ฝึกปฎิบัติของนักศึกษาพยาบาลแล้ว ยังเป็นที่ฝึกให้กับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และคณะอุตสหกรรมเกษตร อีกด้วย

“ช่วงแรก ทีมอาจารย์พยาบาล  สอนกิจกรรม ให้กับสมาชิกผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมต่างๆ  ปัจจุบัน ผู้สูงอายุ จะเป็นผู้นำกิจกรรมต่างๆ ได้เอง และยังได้ไปแนะนำกิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น ไทเก็ก ลีลาส รำวง  ให้กับชุมชมใกล้เคียง เช่น ที่ตำบลฉลุง อ.หาดใหญ่   บ้านวังพา ตำบลทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่  รวมทั้งได้ร่วมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุให้“

หลังต้องหยุดยาวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมสภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ได้รับการประเมินภาวะสุขภาพในด้านดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต ไขมันในร่างกาย  โรคประจำตัว การคัดกรองภาวะสมองเสื่อม การประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม ทดสอบการทรงตัว  พบว่า สมาชิกของศูนย์ส่งเสริมสภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน มีโรคประจำตัว 4 อันดับแรก คือ ไขมันในเลือดสูง 17 คน ความดันโลหิตสูง 15 คน  โรคหัวใจ 4 คน  โรคเบาหวาน 3 คน มีน้ำหนักปกติ 22 คน น้ำหนักเกิน 26 คน น้ำหนักต่ำกว่าปกติ 2 คน

สำหรับอาการผิดปกติในรอบ 1 เดือน  ประกอบด้วย หลงลืมมากขึ้น 31 คน ปวดเมื่อยกระดูกและข้อ 28 คน ปวดศรีษะ 12 คน  ปัสสาวะเล็ดเวลาไอ จาม 11 คน การคัดกรองภาวะสมองเสื่อม  มีภาะปกติ 40 คน และอาจมีปัญหาการทำงานของสมอง 10 คน การประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม ไม่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม 38 คน  มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม 12 คน

นางพินนภา ยงเกียรติไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของศูนย์ส่งเสริมสภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ กล่าวว่า จากการดูแลใกล้ชิด  ทำให้บางครั้งเราทราบการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกผู้สูงอายุ ก่อนที่บุตรหลานจะทราบ  เช่น อาการหลงลืมมากขึ้น หรือภาวะสมองเสื่อม

ผศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ กล่าวถึงแผนการดำเนินกิจกรรมการดูแลต่อเนื่องของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุว่า จะมีการประเมินภาวะสุขภาพสมาชิกศูนย์และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่มีความเฉพาะกับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง การนำครอบครัวผู้สูงอายุมามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อการดูแลต่อเนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ไปสู่บ้าน เช่น ร่วมฝึกสมองผู้สูงอายุเพื่อป้องกันสมองเสื่อม ออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงป้องกันการหกล้ม การทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและการปักหมุดที่อยู่ของผู้สูงอายุใน Google map เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมบ้าน และพัฒนา telehealth เป็นแพลตฟอร์มระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจากศูนย์ไปถึงบ้าน และจะขยายให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา

รศ.ดร. นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดตั้งศูนย์การดูแลต่อเนื่อง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ  2.ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย 3.โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครอบครัวไทย และ 4. โครงการจัดตั้งศูนย์การดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถติดต่อคุณพินนภา ยงเกียรติไพบูลย์ ที่หมายเลข 074286458 หรือไปทดลองร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ในวันพุธ-ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น.

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000