จันทบุรี-ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์(สามภาษา) เรียนภาษา ไทย,อังกฤษ,จีน แห่งเดียวในประเทศไทย - ไทยเสรีนิวส์
จันทบุรี-ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์(สามภาษา) เรียนภาษา ไทย,อังกฤษ,จีน แห่งเดียวในประเทศไทย

จันทบุรี-ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์(สามภาษา) เรียนภาษา ไทย,อังกฤษ,จีน แห่งเดียวในประเทศไทย

 

เมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2564 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์( สามภาษา) แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งมีการเปิดหลักสูตรด้านภาษา มีการเรียนการสอนถึง 3 ภาษา

ประกอบด้วย ภาษา ไทย ,อังกฤษ,จีน ประกอบด้วย 1.แขนงวิชา การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 2.แขนงวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อผลิตบัณฑิตรองรับตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในอนาคต นอกจากนี้ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ยังมี อีก 2 สาขาวิชา เปิดสอน คือ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเที่ยวอีกด้วย

ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ตั้งบัดนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2564 ในระบบออนไลน์ สมัครเรียนคลิก : http://www.tcas.rbru.ac.th/index.php?p=frmselevel หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Tel.082-2031672

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000