ผนึกความร่วมมือขับเคลื่อน “บางกะปิสีเขียว” - ไทยเสรีนิวส์
ผนึกความร่วมมือขับเคลื่อน “บางกะปิสีเขียว”

ผนึกความร่วมมือขับเคลื่อน “บางกะปิสีเขียว”

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือกับทีมผู้บริหารสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ โดยการนำของท่าน ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ตึกนราธิป ในนิด้า สรุปความตกลงผนึกความร่วมมือกับ กทม. และกระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อน “บางกะปิสีเขียว” เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเกษตรกรรมในเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000