สนภ.2 นทพ. มอบชุดเครื่องกันหนาวสร้างความอบอุ่นให้ประชาชน (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
สนภ.2 นทพ. มอบชุดเครื่องกันหนาวสร้างความอบอุ่นให้ประชาชน (มีคลิป)

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และ คณะ ลงพื้นที่ สร้างความอบอุ่น มอบชุดเครื่องกันหนาว แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มในพื้นที่ ตําบลโคกกลาง และตำบลจอมศรี อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 พลตรี ธีระยุทธ จินหิรัญ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานมอบชุดเครื่องกันหนาว ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้น้อย และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม ในพื้นที่ ตําบลโคกกลาง และตำบลจอมศรี อําเภอ เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 200 ชุด โดยมีพันเอกณัฐพงศ์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 (ฝ่ายพัฒนา) พันเอก ชัยวัฒน์ โสดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 (ฝ่ายบริหาร)
พันเอก ชวลิต พบจันอัด เสนาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 พันเอก นัฏฐชัย ปัญญาใส รองเสนาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี

พันตรี วิษรุติ บงค์บุตร ปฏิบัติ หน้าที่นายทหารกิจการพลเรือน สํานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า ตำบลโคกกลาง และตำบลจอมศรี ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน อาชีพเสริม ทอผ้า เย็บผ้า เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักทำให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประชาชนใน 2 ตำบล ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติ คือดินฟ้าอากาศและปัจจัยด้านราคาสินค้าการเกษตร ที่ไม่มีความแน่นอน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและมีภาวะหนี้สินทั้งในและนอกระบบ ซึ่งเมื่อต้นเดือนธันวาคม ปี 2563 ที่ผ่านมา

จนถึงปัจจุบัน ได้เกิดสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วเฉลี่ย 9-15 องศา ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว จากสภาพอากาศดังกล่าว สำนักงานพัฒนาภาค 2 จึงได้พิจารณาเลือกพื้นที่ตำบลโคกกลาง และตำบลจอมศรี เป็นพื้นที่เป้าหมายในการมอบชุดเครื่องกันหนาวให้กับประชาชนตามนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 2 แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว เข้ารับมอบชุดเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในตำบลโคกกลาง และตำบลจอมศรี ตำบลละ 100 ชุด รวม 200 ชุด ในชุดเครื่องกันหนาว 1 ชุดประกอบด้วย เสื้อกันหนาว 1 ตัว ผ้าห่มกันหนาว 1ผืน หมวกไหมพรม 1 ใบ ถุงเท้าและถุงมืออย่างละ 1คู่

พลตรี ธีระยุทธ จินหิรัญ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน ซึ่งทำให้ขณะนี้หลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิลดลงพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อน ประสบกับปัญหาภัยหนาว โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งเมื่อต้นเดือนธันวาคม 63 เป็นต้นมา อุณหภูมิ ในพื้นที่ได้ลดลงมาเรื่อยๆและคาดว่าจะมีลักษณะอากาศเช่นนี้ไปอีกระยะหนึ่ง จากสถานการณ์ดังกล่าวทางผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในกองบัญชาการกองทัพไทยไม่นิ่งนอนใจโดยเฉพาะท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สั่งการและมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้รับการบรรเทาทุกข์ตามความเหมาะสม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000