เกษตรอุดร รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ลดปัญหา PM 2.5  (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
เกษตรอุดร รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ลดปัญหา PM 2.5  (มีคลิป)

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี รณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังข้าวทดแทนการเผา เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ (PM 2.5)

 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ที่บริเวณแปลงนาของนายสุรินทร์ ศรีสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ภายใต้โครงการรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2564 โดยมีนายวิมล สุระเสน นายอำเภอวังสามหมอ นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือ ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ได้รับ ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองหาน อำเภอเพ็ญ อำเภอวังสามหมอ อำเภอหนองแสง และอำเภอนายูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเผาในพื้นที่การเกษตร นำเสนอทางเลือกในการไถกลบ ตอซังข้าวทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การเผาและลดปัญหามลพิษทางอากาศ (PM 2.5)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000