คณะทำงานเตรียมความพร้อม ป้องกัน โควิด-19 จว.ตราด ลงพื้นที่พบ ปชช.สร้างความเข้าใจ (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
คณะทำงานเตรียมความพร้อม ป้องกัน โควิด-19 จว.ตราด ลงพื้นที่พบ ปชช.สร้างความเข้าใจ  (ชมคลิป)

คณะทำงานเตรียมความพร้อม ป้องกัน โควิด 19 จว.ตราด นำคณะลงพื้นที่พบ ปชช.สร้างความเข้าใจ

 

 

ตามที่จังหวัดตราด ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม การดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกัน การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดตราดขึ้น จำนวน 9 คณะ เพื่อรับผิดชอบพื้นที่ต่าง ๆ ในทุกอำเภอ โดยในแต่ละคณะ จะมีส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

โดยในพื้นที่ อ.เกาะกูด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ คณะทำงานติดตามการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดตราด ในคณะทำงานที่ 9 มี น.อ.นฤพนธ์ วิไลธัญญา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดตราด เป็นหัวหน้าคณะฯ น.อ.เสกสรรค์ สุขศรี หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ( ศคท.) จังหวัดตราด เลขานุการ ฯ

 

พร้อมด้วยหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะทำงานลงพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด สัสดี​จังหวัด​ตราด​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด​ตราด​ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดตราด และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด ได้ลงพื้นที่ เข้าพบหน่วยงานราชการ ประชาชน ผู้ประกอบการรีสอร์ท และนักท่องเที่ยว รวมถึงร่วมรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง จากประชาชน และผู้ประกอบการต่างๆ จากมาตรการป้องกัน ฯ ของทางรัฐบาล และทางจังหวัด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีความกังวลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดฯ

ทำให้สถานประกอบการ รีสอร์ท ส่วนใหญ่ ประมาณ 90 % ได้ปิดตัวลง เนื่องจาก ไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ บางส่วนยังคงเปิดให้บริการอยู่ แต่ก็มีจำนวนน้อย ซึ่งจะเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ ที่ยังคงเปิดให้บริการอยู่ ในส่วนของการกำกับดูแลในพื้นที่ โดยฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และภาคประชาชน พบว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ มาตรการ D/M/H/T/T (Distancing : เว้นระยะระหว่างกัน / Mask wearing : สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา / Hand wash : ล้างมือบ่อย ๆ / Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ / Thai Cha na : ใช้ไทยชนะ) เป็นอย่างดี


โดยในระหว่างการเดินทาง เรือ ต.262 จากหมวดเรือลาดตะเวนชายแดนส่วนที่ 1 ที่ออกเรือสนับสนุนภารกิจ ฯ ได้ทำการ ตรวจวัด คัดกรอง เรือประมงที่ทำการประมงในเส้นทาง โดยใช้วิธีการส่งอุปกรณ์ตรวจอุณหภูมิ ไปให้ทางเรือประมงตรวจและจดบันทึกอุณหภูมิด้วยตัวเองและ มีการประชาสัมพันธ์ เรือประมงในพื้นที่ มิให้ล่วงล้ำเข้าไปทำการประมง ในพื้นที่ทางทะเลของประเทศเพื่อนบ้าน อีกด้วย

 

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000