ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประชุมติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) - ไทยเสรีนิวส์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประชุมติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประชุมติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

 

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามรายงานสถานการณ์ฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการของ ศบค.รง. หรือข้อสั่งการในจังหวัด โดยมี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


ทั้งนี้ ที่ประชุมเพื่อทราบประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากนอกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่องจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงแรงงาน (ศบค.รง.) และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่

พร้อมทั้ง รับทราบประเด็นการนำเสนอเกี่ยวกับยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมจากการระบาดระลอกใหม่ของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว(จำแนกสัญชาติ) ในจังหวัด จำนวนสถานประกอบการและภาพรวมสถานประกอบการที่มีแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวติดเชื้อ การดำเนินการนำส่งสถานที่กักตัว หรือการส่งตัวเข้ารับการรักษา มาตรการในภาพรวม มาตรการเฉพาะด้านแรงงานของจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ และแนวโน้มการใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อการดูแลและป้องกันคนเองจากการระบาดของโควิด – 19

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000