เชียงใหม่-มทบ.33 “ห่วงใย ใส่ใจ พร้อมดูแล” ประชาชนและกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดาร - ไทยเสรีนิวส์
เชียงใหม่-มทบ.33 “ห่วงใย ใส่ใจ พร้อมดูแล” ประชาชนและกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดาร

เชียงใหม่-มทบ.33 “ห่วงใย ใส่ใจ พร้อมดูแล” ประชาชนและกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดาร

 


เมื่อวันที่ 4 – 5 มกราคม 2564 พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลชุดประสานงานคุ้มครองและประสานงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล หมู่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และชุดประสานงานโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการปฎิบัติงานพร้อมให้นโยบายการปฏิบัติงาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องกันหนาว ยาเวชภัณฑ์ ให้กับชุดประสานงานฯ


ทั้งนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนในพื้นที่ และของขวัญวันเด็กให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา ” แม่ฟ้าหลวง ” บ้านขุนอมแฮดนอก ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรอโพ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่และศูนย์พัฒนาเด็ก บ้านซิแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความมืองดการเผาป่า และชี้แจงถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 พร้อมกับแจกหน้ากากอนามัย ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือและรับทราบถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี


โดยมณฑลทหารบกที่ 33 ได้รับผิดชอบอำนวยการประสานงานในการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ชุดปฏิบัติการ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้ว , โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่บ้านซิแบร และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล การตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นการเยี่ยมเยียน สร้างขวัญกำลังใจ รับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ตลอดจนการให้แนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมแนะนำในเรื่องโทษและประโยชน์ของการไม่เผาป่า การเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดลุกลามไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลกในระลอกใหม่ในขณะนี้อีกด้วย

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000