อำนาจเจริญ-รณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสดเพื่ออนุรักษ์ดินและลดต้นทุนการผลิต (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
อำนาจเจริญ-รณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสดเพื่ออนุรักษ์ดินและลดต้นทุนการผลิต  (ชมคลิป)

อำนาจเจริญ-รณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสดเพื่ออนุรักษ์ดินและลดต้นทุนการผลิต

 

วันนี้ ( 5 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ แปลงนาเกษตรกร หมู่ที่ 12 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดงานงานวันรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พี่น้องเกษตรกร ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ไม่เผาตอซังข้าว โดยการไถกลบตอซัง และหว่านพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน โดยนำหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกล่าวปฏิญาณตนหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมร่วมหว่านเมล็ดถั่วพร้าและขับรถไถ พรวนดินกลบเมล็ดถั่วพร้า แล้วร่วมกันหยอดเมล็ดแตงโมกับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญยังได้ปรุงอาหารเมนูซุบถั่วพร้า ซึ่งเป็นอาหารอีสานโดยนำวัตถุดิบหลักคือถั่วพร้า ผลผลิตที่ได้จากการนำถั่วพร้าไปหว่านในแปลงนาเป็นปุ๋ยพืชสดมาประกอบอาหารในครั้งนี้


ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ร้อยละ 68 ของพื้นที่ปลูกข้าว (ประมาณ 7 แสนไร่) เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว การสร้างการตระหนักรู้ในการจัดการดินให้มีความอุดมสมบูรณ์จึงจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืช ซึ่งเป็นต้นน้ำที่สำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญภาคการเกษตร รวมถึงสนับสนุนขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของจังหวัดอำนาจเจริญ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน” การจัดการดินเชิงพื้นที่ วิถีอำนาจเจริญ โดยการส่งเสริมการไถกลบ ตอซังข้าว การไม่เผาตอซังข้าวและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า)

ตลอดจนการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความยั่งยืนต่อไป พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการจัดการดินเชิงพื้นที่ วิถีอำนาจเจริญ ตามมาตรการ 3 ต้อง คือ 1.ต้องร่วมมือกันไถกลบตอซังข้าว และหว่านพืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า) 2.ต้อง นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การเพาะเห็ดฟาง วัสดุคลุมดิน ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 3.ต้องไม่ เผาตอซังข้าวและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเด็ดขาด กิจกรรมในงานประกอบด้วย การปฏิญาณตน หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร การสาธิตการไถกลบตอซังข้าว การหว่านพืชปุ๋ยสด การสาธิตการนำฟางข้าวมาทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง การเพาะเห็ดฟาง การจัดนิทรรศการไม่เผาในพื้นที่การเกษตร การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

มนัส เอมโอด/ข่าว/ภาพสำนักงานเกษตรจังหวัด
0935650759
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000