สพป.ขอนแก่นเขต 5 ประชุมออนไลน์ผู้บริหารโรงเรียน ต่อสู้โควิด – 19 - ไทยเสรีนิวส์
สพป.ขอนแก่นเขต 5 ประชุมออนไลน์ผู้บริหารโรงเรียน ต่อสู้โควิด – 19

สพป.ขอนแก่นเขต 5 ประชุมออนไลน์ผู้บริหารโรงเรียน ต่อสู้โควิด – 19

 

เมื่อเร็วๆนี้ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต เขต 5 ประธานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลประทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนจากสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบวิดิโอคอนฟาเรนท์

นายยงยุทธ กล่าวว่า เพื่อเป็นการชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจให้กับสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการกำหมดมาตรการการปิดสถานศึกษาโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจสอบหรือสแกนกลุ่มเสี่ยง เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง หากพบการผิดปกติและให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานเขตได้จัดทำไว้ให้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานดังกล่าวตามคิวอาร์โค้ดที่แจ้งให้โรงเรียนทราบ

ส่วนการเตรียมการจัดการเรียนการสอนหากไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนวางแผนเตรียมการให้พร้อมโดยสามารถจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เช่น การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น อินเตอร์เน็ต และสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งคู่มือและรายละเอียดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้แจ้งเป็นเอกสารผ่านทางระบบเรียบร้อยแล้ว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000