พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังจำนวน 105 คน - ไทยเสรีนิวส์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังจำนวน 105 คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังจำนวน 105 คน

 

วันนี้ ( 4 ม.ค.64 ) ที่แดน 8 เรือนจำจังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสุธี ทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง และ เป็นผู้ต้องขังที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยโทษ จำนวน 105 คน เป็นคนไทย 95 และ ชาวต่างชาติ 10 คน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรมราชทัณฑ์/

ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กโดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่องของพื้นที่และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย /การลงมือปฏิบัติตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอง ซึ่งการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรมราชทัณฑ์ มีผู้เข้ารับการฝึก/เป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 95 คน และชาวต่างชาติ 10 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่


ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นที่ 2 การแปลงบททฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล
หลังจากนี้แล้ว/ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไปจะต้องดำเนินการในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด/ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ/ ของพระสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร/ โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน/ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น/ และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000