กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน สร้างความปรองดอง ความสัมพันธ์ที่ดี เกิดประโยชน์ต่อองค์กร - ไทยเสรีนิวส์
กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน สร้างความปรองดอง ความสัมพันธ์ที่ดี เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมปฐมนิเทศกำลังพลก่อนการปฎิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน สร้างความปรองดอง ความสัมพันธ์ที่ดี เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

 

วันนี้ (4 ม.ค.64) นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผอ.กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา) เป็นประธานเปิดอบรมปฐมนิเทศกำลังพลก่อนการปฎิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 โดยมี พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา และกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอบรม กว่า 50 คน โดยใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมปฐมนิเทศกำลังพลก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 เพื่อให้กำลังพลฯ ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในโครงสร้างการจัดอัตรากำลังพล บทบาท ภารกิจหน้าที่ของ กอ.รมน. อีกทั้งบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนเพื่อให้กำลังพลได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นความมั่นคง ปี 2564 รวมทั้งนโยบายของผู้บังคับบัญชาและกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการประสานการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ การร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรับทัศนคติ และซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนการปฏิบัติงาน สามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดขยายผลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานตนเองต่อไป และในโอกาสเดียวกันนี้ ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวมอบนโยบายให้กำลังพลทุกคนมีความปรองดอง ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อให้ผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000