ศาลเยาวชน ปิดค่าย “คุณธรรม จริยธรรม” ครั้งที่ 4 เน้นการใช้มิติทางศาสนา ช่วยแก้ปัญหาให้กับเยาวชน - ไทยเสรีนิวส์
ศาลเยาวชน ปิดค่าย “คุณธรรม จริยธรรม” ครั้งที่ 4 เน้นการใช้มิติทางศาสนา ช่วยแก้ปัญหาให้กับเยาวชน

ศาลเยาวชน ปิดค่าย “คุณธรรม จริยธรรม” ครั้งที่ 4 เน้นการใช้มิติทางศาสนา ช่วยแก้ปัญหาให้กับเยาวชน

 

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุรเกียรติ์ อุทัยเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชนใช้ศีล สมาธิ สติ และปัญญา นำไปใช้ในการดำรงชีวิต ได้อย่างงสงบสุขโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้กับเยาวชนและผู้ปกครองจำนวน 53 ครอบครัว ผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย อาทิ ให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับเด็ก-เยาวชน , ครอบครัวคุณธรรม ปรับจิตพิชิตปัญหาวัยรุ่น , ปลูกคุณธรรมให้เยาวชน ด้วยหลักธรรมพื้นฐาน 4 ประการ คือ​​​​​​พอเพียง วินัย สุจริต และ จิตอาสา ฯลฯ

โดยมีท่านรองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแล นางปัญจรัตน์ มังกรกนก รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง , ประธานโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม และนางประนอมวรรณ กิจศรีโอภาค หัวหน้ากิจกรรม พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบฯ ร่วมพิธี ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรม​​​​​​พุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000